Vi jobbar för norra Sverige

Att Norrbotniabanan numera kan få EU-medel för att finansieras är otroligt viktigt för norra Sverige. Vi kommer fortsätta driva viktiga frågor för regionen i parlamentet, skriver Erik Bergkvist, nybliven Europaparlamentariker för Socialdemokraterna.
Debattartikel av Erik Bergkvist i Folkbladet Västerbotten den 13 juni 2019.

För att nå vårt gemensamma klimatmål om högst två, och helst bara 1,5 graders global uppvärmning, måste transportsektorn ställa om och bli mer klimatvänlig. Där kan järnväg och sjöfarten spela en viktig roll.

Därför är jag glad att vi socialdemokrater i Europaparlamentet, som enda svenska parti, varit med och arbetat fram en överenskommelse om att investera i järnväg längst hela Norrlandskusten.

Överenskommelsen omfattar Norrbotniabanan, Botniabanan och Nya Ostkustbanan. Det är de sträckor som ingår i samarbetet Botniska Korridoren, ett gemensamt projekt för norra Sverige och norra Finland.

Beslutet innebär att vi kan få EU-bidrag till vårt svenska järnvägsbygge och det är bara ett av många exempel på vad vi i Västerbotten får ut av vårt EU-medlemskap.

Tack vare flera års gediget arbete på både lokal och regional nivå och genom gott samarbete på EU-nivån, har beslutet nu äntligen kommit i hamn.

Vi socialdemokrater har drivit frågan gemensamt, från lokal nivå ända till Europaparlamentet. Både från svenskt och finskt perspektiv.

Vi hoppas kunna fortsätta driva viktiga frågor för våra regioner vidare i Europaparlamentet under den kommande mandatperioden.

Ett exempel är Kvarken Link, det vill säga samarbetet över Kvarken med förbättrade sjöfartsmöjligheter mellan Umeå och Vasa.

Sträckan är en del av Midway Alignment, som är kopplat till Botniska Korridoren.

Genom att satsa på grönare transportalternativ som järnväg och sjöfart, kommer vi inte bara att förbättra klimatet.

Snabbare godstransporter kommer också att skapa bättre tillgång till fler och nya marknader. För oss passagerare innebär satsningen att restiden mer än halveras när vi reser längs Norrlandskusten.

Det kommer i sin tur att generera fler jobbmöjligheter och en ökad tillgång till arbetskraft. Effektivare transporter skapar tillväxt och utveckling.

Erik Bergkvist

* * *

facebook Twitter Email