Erik Bergkvist blir samordnare för grönare energiinfrastruktur

”Ska vi ha en chans att leva upp till Parisavtalet och EUs mål om klimatneutralitet till 2050 behöver EU:s energiinfrastruktur förändras”, säger Erik Bergkvist (S) som blivit utsedd till samordnare, s.k. skuggrapportör, för den socialdemokratiska gruppen i parlamentets regionala utskott.

Lagstiftningen för det transeuropeiska energinätet, TEN-E, ska revideras under våren. Uppdateringar för att bättre inkludera gröna investeringar och ren energi, till exempel havsbaserad vindkraft och väteenergi, ska inkluderas.

– Det är dags att se till att inga EU-medel går till investeringar i fossil energi. Vill medlemsländer investera i fossilt får man göra det ur egen kassa, men inte med gemensamma EU-medel, säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist. Detta är en stor lagstiftningsfil som kommer förhandlas under våren där industriutskottet är huvudansvariga. Erik Bergkvist är skuggrapportör vilket innebär att han kommer att förhandla och samordna för den Socialdemokratiska gruppen i det regionala utskottet. Men då Erik även sitter i industriutskottet kommer han ha stor insyn och möjlighet att påverka även därifrån.

– Det är ett roligt uppdrag, som rapportör i det regionala utskottet kommer jag också ha ett stort fokus på att se till att energiinfrastrukturen kommer hela EU till del. Vi behöver välfungerande distributionssystem och energiproduktion ute i alla EU:s regioner, säger Erik Bergkvist.

Fakta

EU-kommissionen presenterade ett förslag till en revidering av det transeuropeiska energinätet, TEN-E, som först antogs 2013. Revideringen är tänkt att bättre stödja moderniseringen av EU:s energiinfrastruktur och för att uppnå klimatmålen genom att underlätta för ren energi och ny teknologi. Under våren kommer förhandlingar att ske i både Europaparlamentet och Rådet.

* * *

Lisa Erkander, pressekreterare
Mobil: +32 475 55 06 79
E-post: lisa.erkander@ep.europa.eu

* * *

facebook Twitter Email